รับทำบัญชี เชียงใหม่, สำนักงานบัญชี เชียงใหม่,

จดทะเบียนห้าง บริษัท, จดทะเบียนนิติบุคคล

บริการของเรา

นิวัติการบัญชี

Niwat Accounting Firm

Chiang Mai

"ดูแลอยู่เคียงข้างคุณดุจเพื่อน

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ"

บริการจัดทำบัญชี ให้คำปรึกษา วางแผนภาษีอากร ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับกิจการของคุณ

รับทำบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ จดทะเบียนห้าง บริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล
จัดตั้งนิติบุคคล

จัดตั้งนิติบุคคลและบริการอื่นๆ

NIWAT ACCOUNTING FIRM

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วน แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างลูกจ้าง จดทะเบียนเลิกกิจการ เลิกบริษัท เลิกห้าง เลิกร้านค้า จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี

นิวัติการบัญชี

จัดตั้งนิติบุคคล

ให้คำปรึกษาการจัดตั้งนิติบุคคล รูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมกับกิจการของท่าน ซึ่งส่งผลให้กิจการประหยัดภาษีมากที่สุด

นิวัติการบัญชี

จัดทำบัญชี

จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด

จัดทำบัญชี

จัดทำบัญชี

NIWAT ACCOUNTING FIRM

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่มีคุณภาพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง

ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม รวมถึงการปิดบัญชี ปิดงบการเงิน แนะนำให้ข้อเสนอแนะข้อผิดพลาดด้านบัญชี ภาษี ระบบบัญชี รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานด้านบัญชี ภาษี ภายในกิจการของท่านมีคุณภาพ โดยเราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการของงานบัญชีและภาษี

วางระบบบัญชี

วางระบบบัญชี

NIWAT ACCOUNTING FIRM

การวางระบบบัญชีเปรียบเหมือนกับการวางแผนสร้างอาคารสักหลังหนึ่ง ต้องร่างแบบ ตรวจทานแบบ เริ่มก่อสร้าง แก้ไขแบบบางส่วนเมื่อก่อสร้างแล้วติดปัญหา มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยในแต่ละส่วน ไปจนถึงสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ เมื่อเข้าอยู่แล้วก็ยังจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามสภาพการใช้สอยที่เปลี่ยนไป หรือตามข้อกฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าการวางระบบบัญชีมีความยุ่งยาก จนเกินกว่าจะทำได้ จุดมุ่งหมายของการวางระบบบัญชี คือ ให้มีแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารและปฏิบัติการ สอดคล้องกับการทำงานของธุรกิจนั้น ๆ สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ เพื่อวัดผลและสามารถตรวจสอบได้ การวางระบบบัญชีที่ดีของกิจการหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติงานและธรรมชาติของแต่ละธุรกิจ แม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชีเช่นกัน เพื่อจะได้สามารถวัดประสิทธิภาพและสรุปผลการดำเนินงานของกิจการได้

นิวัติการบัญชี

วางระบบบัญชี

วางระบบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบัญชีภาษี และการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้อง

นิวัติการบัญชี

วางแผนภาษี

วางแผนภาษีเพื่อให้ กิจการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้อง

วางแผนภาษี

วางแผนภาษี

NIWAT ACCOUNTING FIRM

วางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

ประสบการณ์รับวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลายรายสำหรับการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี เป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัย สิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี

ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
 • บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
 • บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ตรวจสอบเอกสารทางภาษี

ตรวจสอบเอกสารทางภาษี

NIWAT ACCOUNTING FIRM

บริการตรวจสอบบัญชีแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท ซึ่งการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก แตกต่างจากรายงานการสอบบัญชีสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ แต่การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กจะเป็นการรายงานถึงสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ และรายงานในแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

นิวัติการบัญชี

ตรวจสอบเอกสารทางภาษี

ตรวจสอบเอกสารทางภาษี จัดทำแบบยื่นภาษี ภพ.30,36 ภงด.1, 3, 53

นิวัติการบัญชี

จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91, 90, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา

จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

NIWAT ACCOUNTING FIRM

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ

ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึง มีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

NIWAT ACCOUNTING FIRM

บริการจัดเตรียมภาษี ชำระภาษี ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่

 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
 • ส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50
 • ยื่นงบการเงินประจำปีและรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ต่อ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี ภ.ง.ด.1ก
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ

นิวัติการบัญชี

จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภงด.50 และ ภงด.51 บริการยื่นแบบภาษีต่างๆ ทุกประเภท ที่สำคัญ! เราเป็นตัวแทนพบเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีถูกตรวจสอบหรือถูกเชิญพบ

นิวัติการบัญชี

บริการงานประกันสังคม

บริการงานประกันสังคม อาทิขึ้นทะเบียนนายจ้าง แจ้งเข้าออกพนักงาน และยื่นเงินสบทบประกันสังคมประจำเดือน

บริการงานประกันสังคม

บริการงานประกันสังคม

NIWAT ACCOUNTING FIRM
 • แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี กท.20,กท.26
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม
 • แนะนำสิทธิประโยชน์ตามประกาศ สนง.ประกันสังคม (กรณีเพิ่มเติม)
บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

NIWAT ACCOUNTING FIRM

1. รับตรวจสอบบัญชี - งบการเงินประจำปี ทั้งผู้สอบบัญชีภาษีอาการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการ ตรวจสอบบัญชี ให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุม ภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

นิวัติการบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี กิจการของท่านโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) แบบครบวงจร เพื่อให้งบการเงินของกิจการผ่านการตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐาน

สำนักงานนิวัติการบัญชี

Niwat Accounting Firm

35/28 ม.ชัยพฤกษ์ ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053 800 480, 086 421 6266
niwat_acc@yahoo.com
Line OA : @niwataccounting
012972
Total views : 25014